روز مهندس مبارک

<p> <span style="font-size:16px;"><strong>روز مهندس بر تمام خدمتگزاران علم و ساختمان و صنعت ساختمان و آبادانی مبارک</strong></span></p> <p> &l

<p> <span style="font-size:16px;"><strong>روز مهندس بر تمام خدمتگزاران علم و ساختمان و صنعت ساختمان و آبادانی مبارک</strong></span></p> <p> &l

روز مهندس مبارک

پنج‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ - 11:40 |  605 بازدید

روز مهندس بر تمام خدمتگزاران علم و ساختمان و صنعت ساختمان و آبادانی مبارک

به تمام کسانی که مهندسی را درک کردند.

به تمام کسانی که پلی ساختند از انتهای بن بست کوچه رفاه تا بیکران

به تمام کسانی که خود را شبانه روز عمر و زمان خود را وقف کردندتا همگان شبانه روزی روشنی داشته باشند

به تمام کسانی که لذتش را فهمیدند نه آنان که تنها به نامش خوانده شدند.


دیدگاه خود را بیان کنید